Skolne koła PTSM

Regulamin koła 
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

I. Założenia

Głównym celem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jest organizowanie szkolnych schronisk młodzieżowych, a przez nie tworzenie, szczególnie dla młodzieży, jak najkorzystniejszych warunków działalności krajoznawczo - turystycznej do poznawania Ojczyzny, jej kultury, przeszłości i stałego wysiłku dla jej rozwoju.
Podstawową komórką organizacyjną PTSM w placówkach oświatowo - wychowawczych jest Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SK PTSM) i Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SKKT PTSM).
PTSM zakłada rozwijanie wśród młodzieży inicjatyw społecznego działania, umiejętność organizowania różnorodnych form aktywnego wypoczynku, nawiązywania kontaktów z młodzieżą innych regionów kraju.

II. Zadania Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

Do zadań Szkolnego Koła PTSM należy m. in.:

1. Organizowanie działalności krajoznawczo - turystycznej oraz obozów wędrownych po trasach typowych PTSM i wypoczynku stacjonarnego.

2. Udział w imprezach krajoznawczo - turystycznych organizowanych dla młodzieży szkolnej przez PTSM, PTTK, związki harcerskie i inne organizacje.

3. Opieka nad szkolnym schroniskiem młodzieżowym (pomoc w jego urządzeniu, konserwacja sprzętu turystycznego wyposażenie w materiały krajoznawcze itp.).

4. Krzewienie swoim środowisku wiedzy o działalności PTSM i schroniskach młodzieżowych.

5. Gromadzenie biblioteki krajoznawczej, eksponatów etnograficznych i innych związanych z kulturą, przyrodą, przeszłością i gospodarką wsi, miast i regionu.

6. Współpraca z samorządem i organizacjami młodzieżowymi swojej szkoły
i utrzymywanie kontaktów z innymi SK PTSM i młodzieżą przebywającą
w schronisku.

7. Nawiązywanie kontaktów z młodzieżą z innych krajów należących do MFSM:
- dyplomem,
- Brązową, Srebrną, Złotą Odznaką PTSM.

III. Organizacja Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

1. Szkolne Koła PTSM mogą powstawać we wszystkich placówkach oświatowo - wychowawczych. Koło powinno liczyć przynajmniej 10 członków i być zarejestrowane we właściwym Oddziale PTSM.

2. Opiekunem Koła powinien zostać nauczyciel danej placówki oświatowo - wychowawczej.

3. Pełna nazwa Szkolnego PTSM brzmi:
 "Szkolne Koło PTSM (lub SKKT - PTSM) przy  ..........................................................".

IV. Członkowie Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

1. Członkiem Szkolnego Koła PTSM może zostać każdy uczeń (uczennica) danej szkoły wykazujący zainteresowanie turystyką i krajoznawstwem zapoznany z celami PTSM. Członkami SK PTSM mogą być także nauczyciele oraz rodzice uczniów danej szkoły (placówki).

2. Przyjęcia w szeregi członkowskie dokonuje Zarząd Koła. Przyjętym do danego Koła PTSM wręcza się uroczyście na zebraniu legitymację członkowską.

3. Członek Szkolnego Koła PTSM ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz szkolnego Koła PTSM,
b) brać udział w zebraniach Koła oraz zgłaszać wnioski i propozycje władzom koła zmierzające do wzbogacenia działalności programowej Koła i Towarzystwa.
c) korzystać ze schronisk młodzieżowych na warunkach ulgowych jako członek PTSM,
d) nosić odznaki PTSM,
e) korzystać z obozów i innych imprez krajoznawczo - turystycznych organizowanych przez PTSM na zasadach zawartych w ich regulaminach,
f) być wyróżnianym za aktywność w pracy społecznej.

4. Szkolne Koło PTSM zgłaszające obóz na trasach typowych PTSM lub wycieczkę
w schroniskach młodzieżowych ma prawo pierwszeństwa w rezerwacji noclegów oraz 25 % zniżki w opłatach za rezerwacje trasy obozu.

5. Członek Szkolnego Koła ma obowiązek:
a) przestrzegać Statutu PTSM i Regulaminu SK PTSM, a także stosować się do uchwał 
władz PTSM,
b) brać udział w pracach swojego Koła,
c) regulować składki członkowskie w ustalonym terminie i wysokości.

V. Władze i organizacja Szkolnego Koła PTSM

Władzami Szkolnego Koła PTSM są:
- Walne Zebranie Członków Koła (najwyższa władza Koła),
- Zarząd Kola,
- Komisja Rewizyjna Koła.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

1.1.Walne Zebranie Członków Kola PTSM

Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Koła raz w roku, dla rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia planu pracy na okres roku.
W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie i opiekunowie Koła.
Termin, miejsce i porządek walnego zebrania muszą być podane do wiadomości wszystkich członków Koła przynajmniej na 7 dni wcześniej.
Na walnym zebraniu należy:
- wybrać Prezydium zebrania,
- przyjąć protokół z poprzedniego zebrania,
- zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
- dokonać wyboru nowych władz Koła, w przypadku upływu kadencji,
- uchwalić plan działalności i preliminarz budżetowy na okres roku.
Walne zebranie może podjąć uchwałę o ustanowieniu składki miesięcznej lub rocznej (jednorazowo), która pozostaje na potrzeby Koła.

1.2. Zarząd Szkolnego Koła PTSM

Zarząd Szkolnego Koła PTSM składa się z 4 - 7 osób. Zarząd Koła wybiera spośród siebie przewodniczącego, ewentualnie wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd Koła morze w miejsce ustępującego członka Zarządu uzupełnić swój skład drogą kooptacji członków Koła.
Do zadań Zarządu Szkolnego Koła PTSM należy:
- kierowanie działalnością Koła, dbanie o realizację planu pracy i przestrzeganie przez członków zasad statutowych PTSM,
- decydowanie o przynależności członków Towarzystwa oraz dokonywanie skreślenia z listy członków lub wykluczenia z Towarzystwa (§ 16 Statutu PTSM),
- przyjmowanie nowych członków PTSM oraz pobieranie składek członkowskich wg instrukcji PTSM i zgodnie ze Statutem PTSM powoływanie, w miarę potrzeby sekcji specjalistycznych zgodnie z zainteresowaniami członków.
Obowiązki Władz Szkolnego Koła PTSM są następujące:
- przewodniczący (w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący) kieruje całokształtem działalności Koła, czuwa nad pracą pozostałych członków Zarządu i realizacją planów pracy Koła. W porozumieniu z opiekunem Koła zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu, reprezentuje Koło na zewnątrz.
- sekretarz prowadzi zeszyt pracy i teczkę korespondencyjną, protokołuje zebrania,
- skarbnik - zbiera składki członkowskie oraz wpisowe, rozlicza je z Oddziałem PTSM prowadzi zeszyt ewidencji majątku Koła.

1.3. Komisja Rewizyjna Szkolnego Koła PTSM

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków Koła, którzy pełnią funkcję przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
Zebrania Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej 2 razy w roku.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrolowanie działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Zarządu Koła przynajmniej raz w roku,
- przekazywanie Zarządowi Koła uwag dotyczących jego pracy,
- składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zebraniu Koła.
Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Szkolnego Koła PTSM 
z głosem doradczym.

VI. Dokumentacja Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

1. Dokumentacja Szkolnego Koła PTSM obejmuje:
a) zeszyt ewidencyjny, zawierający spis członków i wykaz opłaconych składek członkowskich;
b) zeszyt planów pracy, protokołów z zebrań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła;
c) zeszyt ewidencji majątku oraz przychodów i rozchodów Koła z ponumerowanymi stronami 
i opatrzonymi stemplem oddziału wojewódzkiego;
d) teczkę korespondencyjną Koła.

2. Dokumenty Szkolnego Koła PTSM przechowuje Zarząd Koła w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły (placówki) lub opiekuna Koła.

VII. Sprawy finansowo - majątkowe Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

1. Majątek Szkolnego Koła PTSM stanowią:
a) składki członkowskie,
b) składki uchwalone na rzecz Koła na walnym zebraniu,
c) środki wypracowane przez członków Szkolnego Koła PTSM,
d) środki przyznane przez szkołę (placówkę), komitet rodzicielski, komitet opiekuńczy i inne,
e) fundusze przydzielone przez instancje PTSM,
f) dotacje otrzymane z innych źródeł.

2. Szkolne Koło PTSM prowadzi działalność finansową zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PTSM (Uchwała ZG PTSM w sprawie zasad gospodarki finansowej Kół PTSM) na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Koła preliminarza oraz w ramach posiadanych środków finansowych. Nadzór nad działalnością w tym zakresie sprawuje opiekun Szkolnego Koła PTSM.

3. Fundusze Koła powinny być wykorzystywane właściwie i oszczędnie, wyłącznie na realizację zadań statutowych PTSM.

4. W celu zwiększenia funduszów Koła można organizować za zgodą dyrektora szkoły:
- zbiórkę i sprzedaż makulaturę i innych odpadów użytecznych,
- usługi turystyczne w ramach agencji BT "JUNIOR" utworzonej przez Koło.

VII. Rozwiązanie Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

Rozwiązanie Szkolnego Koła PTSM następuje w porozumieniu z Oddziałem PTSM na podstawie uchwały walnego zebrania Koła przyjętej zwykłą większością głosów.